Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Van: Spirello B.V., KvK: 61929387

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere offerte die door Spirello B.V. (hierna: “Spirello”) wordt uitgebracht, alsmede op iedere Overeenkomst die tussen Spirello en een Afnemer tot stand komt.

1.2 Van deze Voorwaarden kan slechts na schriftelijke bevestiging van Spirello worden afgeweken. Voor zover niet anders overeengekomen, gelden afwijkingen van deze Voorwaarden uitsluitend slechts ten aanzien van de betreffende aanbieding, offerte of overeenkomst.

1.3 Spirello is niet gebonden aan Algemene Voorwaarden van Afnemer, tenzij Spirello daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat. Indien Spirello akkoord gaat met de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Afnemer, blijven de Voorwaarden van Spirello voor het overige van kracht.

1.4 Spirello is bevoegd deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarna Afnemer ook aan die wijzigingen gebonden is nadat deze aan hem zijn medegedeeld.

1.5 Wordt een bepaling uit deze Voorwaarden vernietigd of onafdwingbaar verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In plaats van die vernietigde of onafdwingbaar verklaarde bepaling geldt dan hetgeen dat zover als toelaatbaar dezelfde strekking heeft.

Artikel 2: Aanbiedingen, Overeenkomsten en prijzen

2.1 Aanbiedingen en offertes die door Spirello worden gedaan zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan eventuele fouten in een aanbieding of offerte. Aanbiedingen en offertes die door Spirello worden gedaan zijn niet per definitie van toepassing op nabestellingen.

2.2 Tussen Spirello en Afnemer komt slechts een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging vanuit Spirello.

Artikel 3: Levering

3.1 De door Spirello genoemde leveringstermijn zijn bij benadering, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.2 Enkele overschrijding van de leveringstermijn door Spirello levert geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op.

3.3 De aflevering vindt plaats op het moment waarop het feitelijk bezit van de goederen wordt overgedragen aan Afnemer.

3.4 Geringe afwijkingen in de hoeveelheid goederen levert geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op.

3.5 Indien daarvan sprake is, komen de transportkosten van de goederen voor rekening van Afnemer.

3.6 De goederen komen vanaf het moment van aflevering voor risico van Afnemer.

3.7 Spirello is bevoegd om voor rekening van de Afnemer derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, indien dat tussen Spirello en Afnemer is overeengekomen, of indien dat naar oordeel van Spirello noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betalingen van Afnemer aan Spirello geschieden in Euro’s.

4.2 Betaling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Afnemer te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Overschrijdt Afnemer de in art. 4.2 genoemde betalingstermijn, dan is hij onverminderd de overige rechten van Spirello, naast de wettelijke handelsrente, een boete van 1% van het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de dag na het verlopen van de betalingstermijn.

4.4 Overschrijdt Afnemer de in art. 4.2 genoemde betalingstermijn, dan is Spirello zonder ingebrekestelling gerechtigd om alle leveringen aan afnemer per direct op te schorten, totdat bedrag geheel is voldaan of voldoende zekerheid is gesteld.

4.5 Verrekening door Afnemer is slechts mogelijk met toestemming van Sprirello.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de door Spirello aan Afnemer geleverde zaken gaat slechts van Spirello op Afnemer over, nadat Afnemer ten aanzien van die goederen volledig aan zijn betalingsverplichtingen (inclusief eventuele bijkomende kosten) jegens Spirello heeft voldaan.

5.2 Afnemer is verplicht om de goederen van Spirello met de nodige zorgvuldigheid te behandelen en op te slaan. Afnemer is tevens verplicht zich voldoende te verzekeren.

5.3 Zolang het eigendom van de goederen nog niet is overgegaan op Afnemer is hij verplicht zorg te dragen voor het aanwezig blijven van de door Spirello aangebrachte identificatiemiddelen op de goederen die Afnemer in opslag heeft. Is dat niet mogelijk, dan dient Afnemer te voorzien in een systeem aan de hand waarvan de goederen kunnen worden geïdentificeerd.

5.4 Indien Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Spirello voldoet, is Afnemer op verzoek van Spirello verplicht om Spirello en/of een door Spirello ingehuurde derde, zo snel mogelijk toegang te verlenen tot haar opslag, teneinde Spirello de mogelijkheid te geven haar eigendommen terug te halen.

5.5 Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Spirello haar medewerking te verlenen aan de verpanding van vorderingen die afnemer verkrijgt op derden die goederen van Spirello van afnemer afnemen.

Artikel 6: Reclamaties

6.1 Afnemer is verplicht om op het moment van ontvangst van de goederen grondig te onderzoeken of de door Spirello geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Beantwoorden de door Spirello geleverde goederen volgens Afnemer niet aan de overeenkomst, dan informeert Afnemer Spirello daarover binnen 48 uur schriftelijk onder vermelding van de door Afnemer geconstateerde gebreken dan wel tekortkomingen. Indien de Afnemer niet binnen 48 uur na de aflevering reclameert, beantwoorden de door Spirello de geleverde goederen aan de overeenkomst.

6.3 Spirello is niet gehouden tot enige vergoeding aan Afnemer, indien Afnemer niet kan aantonen dat zij de goederen conform de in branche geldende normen heeft vervoerd en/of opgeslagen.

6.4 Afnemer kan door Spirello geleverde goederen uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Spirello aan Spirello retour sturen. Eventuele vervoerskosten komen voor rekening Afnemer, tenzij blijkt dat Spirello aansprakelijk is voor de gebreken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Spirello, is Spirello niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt, heeft geleden of zou kunnen lijden als gevolg van een aan Spirello toe te rekenen tekortkoming. Spirello is slechts aansprakelijk in het geval zij op grond van het dwingend recht verplicht wordt tot vergoeding van schade.

7.2 De aansprakelijkheid van Spirello is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat aan Spirello wordt uitgekeerd onder de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

7.3 Afnemer vrijwaart Spirello en stelt haar schadeloos tegen alle aanspraken die derden jegens Spirello trachten geldig te maken.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

8.1 Onverminderd de overige aan Spirello toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding is Spirello bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van afnemer aan Spirello voldoende zeker is gesteld, indien afnemer tekortschiet, alsmede indien er sprake is van een (aanvraag tot) surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van Afnemer.

8.2 Spirello is in geval van overmacht bevoegd om zonder enige rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding verplicht is.

Artikel 9: Overdracht rechten en plichten

9.1 Afnemer mag rechten en plichten uit overeenkomst met Spirello niet aan derden overdragen of tot zekerheid verstrekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande goedkeuring Spirello.

Artikel 10: Zekerheidstelling

10.1 Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Spirello aan haar zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en uitleg

11.1 Zowel op deze Voorwaarden als op alle (rechts)verhoudingen tussen Spirello en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een (rechts)verhouding tussen Spirello en Afnemer worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

11.3 In het geval waarin deze Voorwaarden in een andere taal worden vertaald en er een verschil in uitleg ontstaat tussen de andere taal en de Nederlandse, prevaleert de Nederlandse taal.